Положення про студентський науковий гурток

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ»

кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»


1. Загальні положення

1.1. Студентський науковий гурток «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ» (далі Гурток) – є добровільним некомерційним об’єднанням студентів та викладачів кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів ММІ НТУУ «КПІ», що займаються науково-дослідною роботою у поза навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів. Гурток знаходиться на майновій базі Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ».

1.2. У своїй діяльності Гурток керується Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також Статутом та наказами ректора НТУУ «КПІ», Типовим Положенням про студентські гуртки та секції наукового, технічного, культурного та спортивного спрямування в НТУУ «КПІ» та цим Положенням.

1.3. Департамент з навчально-виховної роботи здійснює підтримку, контроль та координацію діяльності Гуртка.


2. Мета та завдання

2.1. Метою створення Гуртка є забезпечення сприятливих умов для ефективної науково-пізнавальної діяльності, розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального та культурного виховання в студентському середовищі НТУУ «КПІ».

2.2. Основні завдання Гуртка:

2.2.1. систематизація набутих теоретичних знань студентів у галузі експериментальних методів механіки та опору матеріалів;

2.2.2. підготовка студентів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, наукових семінарах, конференціях тощо;

2.2.3. активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей, що відрізняються від традиційних;

2.2.4. узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності шляхом публікації результатів наукових досліджень, доповідей на конференціях, олімпіадах, тощо;

2.2.5. використання інформаційних джерел для наукового пошуку;

2.2.6. розширення системи знань студентів, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;

2.2.7. підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи.


3. Права та обов’язки членів Гуртка

3.1 Членом Гуртка може бути студент, аспірант, співробітник НТУУ “КПІ”, який погоджується з цим Положенням і готовий брати активну участь в роботі Гуртка.

3.2 Члени Гуртка мають право:

3.2.1. брати участь у всіх формах діяльності Гуртка;

3.2.2. брати участь в усіх змаганнях, конкурсах, олімпіадах, представляючи ім’я НТУУ «КПІ»;

3.2.3. активно займатися науковою діяльністю в рамках студентського наукового гуртка та поза його межами;

3.2.4. виступати з ініціативою щодо удосконалення роботи студентського наукового гуртка;

3.2.5. виступати на засіданнях Гуртка з доповідями на теми, що обговорюються;

3.2.6. брати участь у виїздах та відрядженнях (керівник Гуртка має право відмовити будь-кому в цьому);

3.2.7. користуватися матеріально-технічною базою Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”.

3.3. Члени Гуртка зобов’язані :

3.3.1. регулярно відвідувати заняття Гуртка;

3.3.2. активно брати участь у підготовці та проведенні заходів, які організовує та проводить Гурток;

3.3.3. проводити пропаганду здорового способу життя серед студентів університету;

3.3.4. дбайливо ставитись до майна та обладнання НТУУ «КПІ».


4. Структура та керівництво

4.1. Студентський Гурток створюється наказом ректора НТУУ «КПІ» за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ» і реєструється у відповідності до "Порядку створення та організації діяльності студентських гуртків, секцій, товариств, об’єднань та клубів за інтересами наукового, технічного, культурного та спортивного спрямування в НТУУ «КПІ»".

4.2. Діяльність Гуртка здійснюється за двома окремими науковими напрямками:

4.2.1. Дослідження міцності, пружності та інших експлуатаційних властивостей нових матеріалів, зокрема, конструкційних пластмас та композиційних матеріалів;

4.2.2. Нові методи дослідження властивостей біомеханічних систем.

4.3. Керівництво Гуртком здійснюють викладачі механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ» без додаткової оплати;


5. Форми роботи

5.1. Засідання студентського наукового гуртка відбуваються згідно з планом роботи, який затверджується на першому засіданні Гуртка.

5.2. Форми роботи Гуртка:

5.2.1. проведення практичних занять з метою поглибленого вивчення актуальних проблем механіки матеріалів та конструкцій;

5.2.2. проведення семінарів і круглих столів, присвячених презентації та обговоренню результатів науково-пізнавальної діяльності членів гуртка, питанням методики ведення наукових досліджень. За необхідності до роботи наукового гуртка залучаються спеціалісти з різних галузей машинобудування;

5.2.3. підготовка студентів до участі в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо.


6. Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Гурток входить до складу механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ» та використовує у своїй діяльності матеріально-технічну базу даного структурного підрозділу.


Науковий керівник, доцент кафедри Динаміки, міцності машин та опору матеріалів Шидловський Микола Сергійович